Писмо до РИО Варна от Йовка Христова

Споделете тази статия

Това е писмо, изпратено до РИО Варна от един от родителите, активно участвал във възстановяването и възраждането на ОУ „Христо Ботев“ в Николаевка

В писмото най-подробно се разглеждат обвиненията на РИО-Варна срещу директорката и тяхната несъстоятелност и тенденциозност.

Дълго е. И вече изпратено. Не вярвам в добронамереността на експерите от РИО-Варна, не и след като прочетох обвиненията им към г-жа Иванова. Обвинения , за които съм писала в следващите редове. Уважаеми инспектори от РИО-Варна, Надявам се да сте дали полезни и конструктивни съвети на г-жа Иванова, по време на проверката, която се е провела в ОУ „Христо Ботев“, с.Николаевка. Надявам се на Вашата подкрепа за това малко училище, защото всички ние знаем, че там където има училище, там има памет за Род и Родина, за славно минало и надежда за бъдеще. А е важно да пазим всяко едно от училищата в България!

Имам няколко въпроса върху Вашето „Искане за даване на писмени обяснения …“ и моля да го приемете като искане за информация от мен, като гражданин и родител.

1. „…във връзка със започнала дисциплинарна процедура спрямо Вас … след Ваше писмо изявление до МОН, публикувано във Вашия фейсбук профил на 19 декември 2015 г. …“

Откога фейсбук статусите на личните стени са повод за започване на дисциплинарна процедура?

2. „От тази Ваша публикация научаваме за пръв път за Ваше становище и нежелание да изпълнявате задължения по длъжностна характеристика за правилно водене и съхраняване на училищна и учебна документация“

Надявам се да разберете правилно г-жа Иванова, която пише че, „административната работа не променя нищо в училищната реалност. Всички тези канцеларски дейности (с малки изключения), тези безбройни документи и цялата наша работа по създаването и съхраняването им, не са полезни и не помагат абсолютно на никого! Само и единствено натоварват излишно и влошават и без това ниското самочувствие на учителите, принизявайки ги до администратори (подобно на лекарите)“ защото това е мнението на много от колегите й педагози в групите за дискусии. И ако сега разбирате за непосилната за учителите бумащина, горко на образователната ни система. С това си задължение учителите се справят за радидецата и любовта си към тях, без желанието да го правят, но те продължават заради призванието си.

3. „Представете становището си за преднамереност на комплексната проверка …“

От това няма нужда, самите Вие в следващите 60 точки, в които се опитвате да уличите г-жа Иванова в нарушение, го правите, като често си противоречите.

4. „Неизпълнено задължение по ППЗНП за началото на всяка учебна година да се актуализира Стратегия за развитие на училището. От началото на учебната 2015/2016 год. на заседание на Педагогическия съвет такъв въпрос не е обсъждан.”

Като експерти би трябвало да знаете, че добрите практики за развитие на училището се нуждаят от разбиране и подкрепа, а не от ежегодно обновяване.

5. „Неизпълнени задължения за проверяващия период – запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с Вътрешните правила за работна заплата, Етичен кодекс за работа в училището за учебната 2015/2016 год., както и неприемането на Педагогически съвет на Правилник за дейността на училището.“

Това са документи, с които всеки от учителите може да се запознае, без да се четат в определен ден на глас пред всички.

6. В две отделни точки питате за основания за взимането на учебния материал от две години в рамките на една учебна от три ученички.

Какво основание искате да получите от г-жа Иванова? Не би ли трябвало тези три български деца, вместо да ги поставяте в две точки с нарушения, да ги похвалите за това, че са будни, умни, любознателни, мотивирани. Като една от ученичките е изкарала пълна шестица по НВО – Математика, една от 59-те шестици за цяла България. От кога желанието за знания се наказва?

7. „Липса на извършена от Вас контролна дейност…“

Уважаеми инспектори, в искането Ви за писмени обяснения от г-жа Иванова сте използвали 18 пъти думата „контрол“, като не броя синонимните изрази. Надявам се, че не сте забравили, че Училището трябва да е като семейство, в което Директорът не контролира учителите, а ги подкрепя, за да могат децата да получат най-доброто образование. „Причини за неосъществен контрол за състояние на Книгата за контролна дейност на помощник-директора съгласно изискванията …“ Показателно е отношението Ви – книгата за контролна дейност е написана с голяма буква, а Директор – с малка. Моля, върнете се на точка 3 във връзка с преднамереността Ви.

8. Защо изисквате книгата за контролна дейност да е в голям формат, позовавайки се на Наредба 4 от 16.04.2003 г., като там такова изискване не е поставено? Справка: Наредбата, чл.7, т.1.

9. „…неспазване изискванията за оформяне на протоколи“, „в протокола не се съдържа информация за проведено гласуване, а има взето решение за „Приемат се заявленията на родителите, желаещи децата им да се обучават в самостоятелна форма…“ „.

Защо приемането на ученици в самостоятелна или индивидуална форма Ви притеснява при положение, че е законово прието?

10. Настоявате да Ви се изброят „причини за непредставяне на разрешение за откриване на подготвителна група в предоставено помещение от Община Суворово, извън основната сграда на училището…“, изброявате липсите, но ако бяхте влезли в сградата и попитали за мивки и всичко останало (мивката в тоалетната е в отделно помещение, точно зад клетките и не е спирала да работи!), което констатирате като липси, убедена съм в добронамереността на учителите, те щяха да Ви покажат всичко, включително и протокола от РЗИ, в който се описва, че всичко е наред според изискванията и съобразено с нуждите на децата. Това е още една от точките, в които вместо да санкционирате, щеше да е чудесно да насърчите и похвалите – за това, че малката подготвителна група е настанена в сграда, която е останала без обитателите си – РПК и селската здравна служба след нея. Една сграда, която вместо да се руши необитаема, е приютила в себе си двадесетина малки деца, за които в училището няма място. Едно малко селско Училище, което се „пръска по шевовете си“. Какво по-хубаво от това!?

11. „Децата са закусвали плод и не са си измили ръцете.“

Не е ли чудесно, че децата обичат да закусват плодове? Знаете ли колко усилия и енергия коства кандидатстването по схема „Училищен плод“ на Държавен фонд „Земеделие“ на претрупаните с бумащина учители? И въпреки това малкото училище е одобрено и осъществява програмата! А виждали ли сте как се изхвърлят раздадените плодове за закуска в големите квартални училища?

12. Констатирате, че в начален етап „учебното съдържание отговаря в минимална степен на ДОИ…учениците четат на глас, сричайки, а при писане, частично са усвоени графичните норми…“

Защо пропускате да отбележите, че това са деца от малцинствени групи, за които българският език не е майчин? И тези постижения за тях са големи, без да отчитате това, че изобщо са записани в училище и все пак го посещават, че полагат усилия и напредват, че успяват дори сричайки, да четат на език, който за тях е чужд и го ползват предимно и само в училище? Знаете ли каква част от ромското население не може да чете и пише? А тези деца, дори и бавно, знаят и напредват.

13. Преценили сте, че „работните маси и чинове в класната стая на четвърти клас не са разположени ергономично, което е спомогнало за лиспата на концентрация на внимание.“

Моля, бих искала да ме насочите към научна литература, в която е описано как подредбата на чиновете влияе на концентрацията на иначе темпераментните ромски деца. И къде в наредбите е описано как задължително трябва да бъдат подредени чиновете в класната стая?

14. „Установени при проверката пропуски при провеждане на учебните занятия в начален клас – не формулиране на целите на урока, не изписване на плана на урока на дъската…“

Къде е посочено в методиката на преподаване на различните предмети за начален етап изискването да се споделят целите на урока с децата? И защо го изисквате от учителите? Защо задължавате учителите да записват плана на урока на дъската? Защо не споменавате за любовта на учителите, отдадеността и креативността им в преподаването на материала?

15. „Липса за периода декември 2014 г. –декември 2015 год. на ясни критерии и на обективно оценяване на учениците от трети клас. Установено е за този период и липса на системен контрол при ритмичност на изпитванията и нанасяне на оценките в дневника.“

Вашата констатация предполагам се отнася за 01.12.2014-30.05.2015г. и 15.09.2015-01.12.15г., като в първия период учениците са били във втори клас. Много добре знаете, че учебният материал във втори клас е изключително труден и натоварващ за учениците, поради големия обем информация, която трябва да заучат и започнат да използват. И подкрепата на учителя им е много по-важна, отколкото ритмичността на оценяване. Как установихте липсата на обективно оценяване на учениците от втори тогава клас в периода 01.12.2014 – 30.05.2015г от предната учебна година при положение, че за втори клас се изискват само годишни оценки?

16. „Няма съобразяване при планирането и преподаването на български език и литература с обстоятелството, че почти всички ученици не владеят в достатъчна степен книжовен български език.“, като констатирате, че „не се реализират поставените цели“. Да, не се реализират напълно, защото голяма част от учениците са от ромски етнос. За тях българският език не е майчин и е труден за усвояване. И може би точно затова е добре да обърнете внимание на факта, че въпреки несъобразеното с изискванията за съответния клас и възраст преподаване, то е адаптирано така, че учениците все пак да напредват в усвояването на Българския език.

17. Във връзка с обвиненията Ви към учителите, моля разяснете ми какво имате предвид при следната констатация „учителката не е съумяла да обезпечи методически урочната единица“?

18. При констатацията „установява се не изписване правилно заглавието на темата на урока“. Какво имате предвид – че се изписва неправилно заглавието и ако да, то моля пояснете в какъв смисъл заглавието е изписано неправилно – смислово, граматически или пунктоационно? Или че е правилно, но не е изписано?

19. „Голяма част от учениците не умеят да четат и пишат на книжовен български език, не се работи с необходимата научна езикова и литературна терминология“.

Според Вас, ако се работи със съответната научна терминология, дали това ще помогне на учениците, за които българският език не е майчин и срещат затруднения? Според мен това е една точка, по която колективът на училището трябва да бъде поощрен, че адаптира материала така, че да е достъпен, разбираем, по-лесно усвоим от учениците със затруднения.

20. На много места сте описали „не е осигурил ритмичност при оценяването“, но не сте посочили, че голяма част от децата са от ромски етнос, живеят в ромска махала и често имат въшки. Не сте посочили, че почти всяка сутрин децата се проверяват преди започване на часовете от медицинско лице. И ако имат въшки, са длъжни да останат по домовете си, докато се изчистят, за да не заразяват другите деца. И не сте отбелязали, че поради този сериозен проблем, част от учениците не посещават учебните дни до изчистването им от въшките, за което от тях се изисква да бъде представена медицинска бележка от личния лекар. Защо тенденциозно сте посочили неритмичността при оценяването, без да посочите една от главните причини за това?

21. Питате за „Причини на 03.11.2015 г. и 05.11.15 г. при наблюдаване на уроци по Физическо възпитание и спорт да не са спазени структурата на урока и определяне вида на урока, който се преподава, като по този начин не е могло да се направи ясна и точна преценка на учебния процес, който се води по предмета.“

А пропускате това, че децата имат щастието да бъдат обучавани от млад иновативен учител, с разностранни интереси по различните спортове, в чиито часове спортуват с удоволствие? Пропускате да констатирате и факта, че в часовете по ФВС има дисциплина и учителят овладява успешно класовете и с лекота канализира в положителна посока огромната енергия на децата от ромския етнос.

22. Защо пропуснахте да споменете като добра практика в доклада си г-н Трифонов, който води извънкласни занимания по Айкидо? Защо пропуснахте да споменете колко щастливи са децата в неговите часове? И защо пропуснахте да споменете, че под Ваш натиск той е бил принуден да напусне и да прекрати заниманията по Айкидо за децата в Училището? Знаете ли, че този човек е пожелал да дари първата си заплата на училището, когато е започнал работа там, толкова е вярвал и е бил вдъхновен. Питам Ви кой от Вас би направил това за работното си място?

23. Защо пропуснахте да споменете за ползите от индивидуалните занимания по пиано и солфеж на г-н Емил Стефанов в мотивацията им за учене и в разнообразяване на училищния живот чрез изкуство? Защо пропуснахте да споменете в доклада си за постиженията на вокалната група, която той е организирал с деца от училището и за техните изяви по концерти и на сцена? Защо демонстративно не се интересувате от изявите на тези деца и не забелязвате успехите им?

24. Настоявате да Ви бъде обяснено за „Причини за липса на организация и осъществен контрол при провеждане на входното ниво и по неговото установяване и оценяване по учебните предмети от професионална подготовка в училището за учебната 2015/2016 год.“

Защо настоявате за провеждане на входно ново, след като то не се изисква нито от Наредба 16 от 04.12.2007г. , нито от Националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация със заповед РД09 – 1765/19.11.2012г. на Министерство на образованието, младежта и науката?

25. Искате „Причини за несъответствие на изготвените критерии за оценяване с тези от Националната изпитна програма по професията Работник в заведенията за хранене и развлечения, а съпоставените оценки – по изискванията на Наредба 16 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професията Работник в заведенията за хранене и развлечения.“

В какво видяхте несъответствие в изпитите по теория и практика, позовавайки се на Наредба 16? Защо не отбелязахте, че г-жа Соня Владимирова е съставила според изискването материали за подготовка на учениците, базирани на литературата, посочена в Националната изпитна програма със заповед РД09 –1765/19.11.2012 г. на Министерството на образованието, младежта и науката? Защо не отбелязахте, че учениците се подготвят според изискванията на МОН? Защо не отбелязахте, че благодарение на това обучение, много младежи от ромския етнос получават възможност да довършат образованието, което са прекъснали? Защо не отбелязахте, че благодарение на това обучение тези младежи получават възможност изобщо за някаква образователна степен, теоретична подготовка, опит, практика, документ и работа?

26. Искате писмено обяснение за „Използване на учебната кухня в часовете по учебна практика за извършване и разливането на храна за обедното хранене на учениците от полуинтернатните групи за периода декември 2014 год. декември 2015 год.“ Какво „престъпление“ виждате в едновременното използване на част от кухненския блок за разливане на храна и на друга негова част за приготвяне на ястия от учениците, обучавани в професионалната паралелка? Не трябваше ли да ги поощрите за това? Защо изкуствено се опитвате да създавате конфликтни ситуации именно в практиката и в трупането на опит в реална работна среда – точно там, където е най-естествено и логично да се случват нещата, вместо в стерилно учебно помещение без връзка с реалността?

27. Искате „Причина за липса на лични здравни книжки на учениците, обучавани по професията Работник в заведенията за хранен и развлечения“.

Но убедена съм знаете, че сумата за изследвания за издаването на здравна книжка варират между 30 и 40 лева, с каквито средства учениците не разполагат. Защо пропуснахте да споменете, че всяка от предходните години, учениците са започвали стажа си със задължителните здравни книжки? Защо пропуснахте да споменете, че училището е поемало финансово изследванията и здравните книжки на учениците за миналогодишния им стаж и те са били с изрядна документация по време на практиката си?

28. Искате „Причини за липса на сключени договори с действащи заведения за хранене и развлечение към момента на проверката, за учебната 2015/2016 година за провеждане на учебните занятия по производствена практика.”

Защо, въпреки че проверката обхваща период от септември 2014 г насам, не посочихте изрядната документация и договорите със заведения, в които се е провеждала практиката на учениците в гр. Варна и гр. Суворово? Защо, знаейки че практиката на учениците е през месец юли следващата година, настоявате от месец октомври на настоящата година за договори при положение, че всяка предходна година такива са сключвани половин година преди започването на практиката и за учебната 2015/2016 година, сключването им тепърва предстои?

29. Обвинявате в липса на документация, доказваща че хранителните продукти, които са купувани, са „изразходени в пълния си размер и по предназначение“, но ако бяхте отделили повече време да сте в учебната кухня с младежите, щяхте да знаете с каква любов и старание готвят и колко голямо е удовлетворението им след това да опитат, изядат заедно и с гордост да почерпят другите ученици с наготвените от тях „менюта и порции“. Защо не поискахте да споделят това с вас, да ви покажат снимки от практиката на предните випуски и защо не разказахте за това в доклада си?

30. Искате „Причини за издаване на заповед РД 07-45/2.06.2015 г. на директора на училището с вписани имена на учениците, които ще се явяват на поправителни изпити от прогимназиален етап, като учебната година за тези ученици приключва на 15.06.2015 г. или преди края на учебната година издавате заповед за поправителни изпити на ученици, които не са приключили своето обучение за учебната година.“

Защо пропускате да отбележите, че тези ученици имат вписани в дневниците достатъчен брой оценки, от които да си личи каква ще е годишната им оценка? И защо пропускате да отбележите, че за учениците с вписани имена за поправителните изпити логично вече е било ясно какви са постиженията им и как ще бъдат оценени 3-4 дни преди официалното приключване на оценяването и оформянето на задължителната училищна документация? Та самите Вие сте дали указания оценяването на учениците да приключи седмица преди края на учебната година, за да могат в срок да бъдат издавани всякакви документи на учениците с оглед евентуална смяна на училище и кандидатстване?

31. Питате за „записани в Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна и индивидуална форма на обучение са 52 ученици и неяснота как 108 ученици са изразили желание да се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2014/2015 г.“

Защо преднамерено не посочвате, че всъщност според чл.85 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета в сила от 05.09.2014г. учениците подават писмено заявления до директора на училището единствено при желанието да променят формата на обучението си, което в случая е възможно само в началото на учебната година (за преминаване от неприсъствена в присъствена форма) ? А и това са най-вече зрели хора, които нямат право да се обучават в класните стаи заедно с децата, нито изобщо имат желание да го правят по този начин. Защо настоявате да се подават всяка година заявления за самостоятелна форма на обучение при положение, че в Закона за народната просвета няма такова изискване? Защо не отчетохте, че тези 108 ученици, за които искате писмено обяснение вече се обучават в тази форма от предната година? Защо не отчитате факта, че за голяма част от тези младежи, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, това е шанс да завършат образованието си много години след своите връстници, а и в същото време да работят и да издържат семействата и децата си?

32. В половин страница обяснявате как нищо не е направено за 6-те деца със специални образователни потребности, но пропускате да отбележите факта, че за да им бъде назначен ресурсен учител, бройката им трябва да бъде осем. Защо преднамерено не сте вписали в доклада си за постъпките, направени от училището, за да бъде отпуснат ресурсен учител по изключение, по които Вие не сте взели отношение? Защо пропускате да отбележите факта, че в началото на септември 2014г. е подадена до Вас пълната документация с всички изисквани от Вас документи, в 9 папки за всяко от децата, подготвени от учител, работещ в училището и обучаващ се за придобиване на нова специалност „Специална педагогика“, за чието назначаване като ресурсен учител в ОУ „Христо Ботев“ именно Вие сте попречили (а същата госпожа е оценена и вече втора година работи в друго училище на тази длъжност) и така сте оставили 6 деца със СОП в училището без ресурсно подпомагане по Ваша вина? Защо пропускате да отбележите, че в обучението им в момента има сугестопедични елементи и се прилага пълноценно системата „Джъмп мат“, която помага в игрова форма да се усвояват много по-лесно знания? Защо пропускате факта, че двама от учителите са и психолози и чрез своите допълнителни знания и умения подкрепят активно децата в учебния процес? Защо пропускате факта, че учителите и след края на учебния ден помагат на учениците, които не могат да присъстват в училище, като ги посещават в домовете им за тяхно удобство? Защо не споменавате факта, че родители на деца със СОП ежедневно пътуват с личните си автомобили от Варна, за да могат децата им да учат точно в това училище, което ги подкрепя в обучението и социализацията им?

33. Искате „Причина за липса на подадени заявления за учебната 2015/2016 година от родителите на учениците за включване в целодневната организация на учебния процес.“

Защо не отбелязахте, че част от родителите на децата от ромски етнос са неграмотни и поради ниския си социален статус далеч не са така силно ангажирани спрямо децата си и поради тази причина не са подали тези заявления, но въпреки това с благодарност приемат осигуряваната грижа за децата им след задължителните учебни занятия?

34. В две страници и половина сте изброили липсващите данни в дневници и книги от задължителен характер за децата, като подробно е описано за кой клас и кой номер какви данни липсват. Защо не отчетохте факта, че в ромските махали е трудно да бъдат намерени адреси, трудно е да бъдат изискани телефони от родителите, а да не говорим за ЕГН-тата на родителите, особено когато родителите възпрепятстват събирането на тези данни?

35. Искате обяснение защо в ученическите лични карти „липсва вписана кръвна група на ученика“, но според Становище на комисията за защита на личните данни с рег. ПРЕД-5 / 2014 г. от 19.12.2014 г. това изискване е определено като незаконосъобразно. Защо в доклада Ви е вписано това искане?

36. Искате писмено обяснение за „Не предприети от Вас действия: обновяване на остарялата, физически амортизирана и неадаптирана материално-техническа база за обучение и възпитание на деца и ученици в училището за период декември 2014 год. декември 2015 год.“

И само няколко реда по-долу питате на какво основание са извършени ремонтни дейности и организация на допълнителни занимания, противоречейки си категорично! Защо не отбелязахте в доклада си, че училището има нова дограма от дървен стъклопакет, благодарение на която температурата в стаите за последните две години е постоянна и значително по-висока от преди поставянето й? Защо не отбелязахте, че вратите на учебните стаи са сменени преди началото на тази учебна година и материалът, от който са изработени е масивна дървесина, в съответствие със стремежа за изграждане на еко-среда в училището? Защо не се поинтересувахте и не научихте, че дограмата е изработена от местен дърводелец-занаятчия, който е предложил уникално ниска цена на училището за изключително качествена изработка? Защо не отбелязахте, че в класните стаи на децата в това училище подовете все още са покрити с натурално дюшеме, което всяка година се пребоядисва или лакира с подходящ лак. Защо не забелязахте подменения под в стаята на трети клас и не попитахте каква е стойността му? Щяхте да установите, че за училището е непосилно да подменя дори подовата настилка на една класна стая годишно! Защо не отбелязахте знамената, картините и украсата по стените на коридорите в училището? Защо не отбелязахте в доклада си украсата на стаите, в чиято изработка взимат участие и децата?

37. Питате защо глобата, постановена в съдебното дело, водено срещу г-жа Иванова в ролята й на Директор, е платена от сметката на училището. Това е така, защото адвокатът й е настоял глобата да бъде платена от сметката на училището, тъй като въпросното дело е заведено срещу нея не като гражданин, а именно като Директор на училище! Между другото единия от двамата адвокати, помагащи на училището, е защитавала и Директор, неправомерно уволнена от Вас и възстановена след това отново. И аз вярвам и се надявам, че въпреки трудните моменти, в които поставяте Директора, учителите, родителите на учениците и самите ученици на това малко Училище, справедливостта ще възтържествува!

38. Защо позволихте да обвиняват г-жа Иванова в медийното пространство, че в училището са констатирани мъртви души при положение, че не споменавате за такъв проблем в доклада си?

39. Защо предоставихте на г-жа Иванова и на педагогическия колектив на училището само последните 2 часа от един работен ден за запознаване с доклада Ви от около 200 страници? И смятате ли за възможно и реално искането Ви за писмен отговор върху 63 точки от над 30 страници „нарушения“, констатирани от Вас, да бъде изпълнено само в рамките на един работен ден? Знаете ли, че една от причините ние, съвременните хора, да се разболяваме така често, е стресът? Защо си позволихте да притискате по толкова некоректен начин г-жа Иванова в толкова кратки срокове? На мен самата, да пиша само върху част от обвиненията Ви, които смятам за абсурдни, ми отне цели 4 дни! Аз вярвам, че ще получите отговор по всички точки от г-жа Иванова, когато тя се възстанови здравословно, но не вярвам, че ще вникнете в написаното и ще се опитате да го разберете. Както не вярвам в непреднамереността Ви.

40. Защо пропуснахте да отбележите, че над 20% от членовете на педагогическия екип на това училище, пътуващи всеки ден от Варна, са записали децата си точно в своето училище? Не е ли този избор най-голямото признание – да повериш собствените си деца на учители, на които имаш доверие като личности и професионалисти? Да повериш децата си да се обучават от екипа на едно малко селско училище, което създава атмосфера, каквато не можеш да откриеш в елитните училища на гр. Варна?

41. Завършвате доклада си със „Съгласно чл. 193 от Кодекса на труда Работодателят ще приеме и прецени Вашите писмени обяснения, преди да бъде наложено дисциплинарното наказание.“ Определителният член ясно показва, че наказание ще има. Нима това не е в противоречие с правото на всеки от нас гражданите да се защити? От думите Ви разбирам, че вече всичко е решено. Не смятате ли това за некоректно, неморално и неетично? Уважаеми експерти от МОН, уважаеми държавници в община Суворово и област Варна, моля Ви да не забравяте, че в това малко Училище с подкрепата на учители и Директор, успяват да учат, да напредват и да се развиват ученици с различен успех, възможности и етнос. Това е един умален вариант на това какво бихме искали да бъде нашето общество – заедно да напредват както най-умните, борбените и знаещите, които имат знания далеч над минимума, който се изисква, така и децата с увреждания, които са част от класовете, подкрепяни и насърчавани. Също и децата от различните етнически малцинства, които имат затруднения, но с помощта на грижовни педагози, адаптиран учебен материал, съобразен с тяхното темпо и възможности, те се ограмотяват и стават все по-уверени във възможностите си и в усещането, че знанието им помага. Аз вярвам, че ние заедно, като граждани, родители, учители, можем да постигнем много повече, ако подкрепяме добрите практики, каквито се случват в това малко училище и насърчаваме и други училища да си поставят по-високи цели в името на децата!

С Уважение: Йовка Христова

Print Friendly, PDF & Email

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *